Loading...


Κοινή ομάδα κρούσης στον "Τειρεσία" συστήνουν οι τράπεζες  προκειμένου να "τρέξουν" τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη μείωση των "κόκκινων" επιχειρηματικών δανείων, απομονώνοντας παράλληλα τους στρατηγικούς κακοπληρωτές
!


Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, πέρα από τις εσωτερικές μονάδες διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που διαθέτει η κάθε τράπεζα, όλες μαζί θα "αποσπάσουν" στελέχη για τη δημιουργία μίας κοινής διατραπεζικής ομάδας, η οποία θα έχει την έδρα της στον "Τειρεσία" (σε ξεχωριστά γραφεία στο Μαρούσι, τα οποία έχουν ήδη βρεθεί) και η οποία θα έχει ως αποστολή την ταχύτατη διεκπεραίωση των αιτήσεων επιχειρήσεων για την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό. 


Το επίλεκτο αυτό "τάγμα" θα απαρτίζεται από περίπου 250 στελέχη και θα αναλάβει άμεσα δράση προκειμένου να αποσυμφορήσει τις διαδικασίες του εξωδικαστικού μηχανισμού που θα μπουν σε εντεινόμενη τροχιά από τον Σεπτέμβριο, μοιράζοντας ρόλους μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που θα αιτούνται ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα ανατίθενται κατά περίπτωση στην τράπεζα που θα είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής και η οποία θα αναλαμβάνει, με ηγετικό ρόλο, να "τρέξει" τη ρύθμιση των χρεών της επιχείρησης.


Η ομάδα κρούσης των τραπεζών θα συνεργάζεται στενά με στελέχη του "Τειρεσία", ο οποίος αποτελεί από μόνος του "στρατηγείο" για τα δεδομένα δανεισμού των επιχειρηματιών, μιλώντας εν προκειμένω για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.  Και αυτό διότι στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων του "Τειρεσία" καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε ενήμερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση, προερχόμενες από πάσης φύσεως χορηγήσεις προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από τράπεζες, εταιρίες παροχής πιστώσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών και σχηματίζουν το προφίλ της πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων.


Δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων πάσης φύσεως δανείων και πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών (κινητών και ακινήτων), κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή βάσει του Ν.Δ. 1923, μετατροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων, αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, αιτήσεις πτωχεύσεων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις και αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών και διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου, καταχωρούνται στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων του "Τειρεσία". 


Τέλος, στο Σύστημα Υποθηκών – Προσημειώσεων του "Τειρεσία" καταχωρούνται όλα τα δεδομένα για υποθήκες και προσημειώσεις που συνιστούν εμπράγματες επιβαρύνσεις στα ακίνητα δανειοληπτών.


Σημειώνεται ότι  οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα ανοίξουν εθελοντικά  πλήρως τα "χαρτιά" τους έναντι των πιστωτών τους, αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι συνεργάσιμοι και ότι επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, με βάση τις πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητες. Θα διαχωριστούν έτσι από τις επιχειρήσεις που ανήκουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και οι οποίες υπολογίζεται ‘’κατ αυτούς’’ ότι αντιστοιχούν σε 1 για κάθε 6 υπερχρεωμένες επιχειρήσεις (κατι που είναι προφανες οτι δεν ισχυει)!


Στο πλαίσιο αυτό, ακίνητα, καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τόσο της επιχείρησης, όσο και του επιχειρηματία και συγγενικών του προσώπων θα πρέπει να συνυποβάλλονται από την επιχείρηση με την αίτησή της για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό!!!
 


Ο νόμος απαιτεί υποβολή καταλόγου των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η αξία της ρευστοποίησής τους. Η επιχείρηση θα πρέπει επίσης να συνυποβάλει με την αίτηση υπαγωγής, πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, καθώς και πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη!


Παράλληλα, απαιτείται δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση κάθε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε την τελευταία πενταετία, καθώς και υποβολή στοιχείων για την καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους, ή κάθε άλλη συναλλαγή που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών από την υποβολή της αίτησης. 


Απαιτείται επίσης η υποβολή στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία μεταγενέστερη της 1ης/1/2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η/1/2012. Τέλος, κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών τους κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

© Copyright 2013 - 2024 21ος Αιώνας Το Μανιφέστο μιας σύγχρονης Κοινωνικής Επανάστασης!